Algemene Voorwaarden Hardloopschema.nl

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hardloopschema.nl

Hardloopschema.nl is een initiatief van CheckPoint vof:
CheckPoint vof, Gezondheid, Sport en Bewegen
Van Beukelaarweg 33 unit 11
2971VL Bleskensgraaf
0621272682
info@checkpoint-online.nl
KVK 23093396

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Met het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van
deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.
1.2 Op de bestellingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Bestellingsbevestiging
Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een correct e-mailadres heeft opgegeven,
ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte
producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd;

Artikel 3. Transport
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Hardloopschema.nl, tot en
met het moment van aflevering aan u.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Hardloopschema.nl streeft ernaar verzending te laten plaatsvinden binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de bestelling. In het weekeinde vindt geen verzending plaats. De verzendduur
bedraagt doorgaans 1 tot 3 dagen, afhankelijk van het land van bestemming.
4.2 Hoewel Hardloopschema.nl ernaar streeft bestellingen zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen,
is zij daarvoor afhankelijk van post- en pakketdiensten. Hardloopschema.nl kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor vertragingen die optreden bij de aflevering.
4.3 Wanneer een leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft u het recht
de overeenkomst eenzijdig te ontbinden (via e-mail of brief). Eventueel reeds gedane
betalingen zal Hardloopschema.nl binnen 10 dagen terugbetalen.
4.4 Hardloopschema.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.

Artikel 5. Afkoelingsperiode
5.1 Na ontvangst van het product heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden
binnen 14 dagen de koopovereenkomst met Hardloopschema.nl te ontbinden. Het product dient
onaangebroken te zijn, totaal onbeschadigd te zijn en totaal geen gebruiksporen te hebben. In
het geval van een boek dient het boek geen vouwen of kreuken te vertonen die laten zien dat
het boek is ingezien en/of geopend is.
5.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk
(via e-mail of brief) aan Hardloopschema.nl te melden. U dient het onaangebroken product
binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen. U dient wel zelf de kosten en het risico van het
retourneren te dragen.
5.3 Indien u reeds een betaling heeft verricht, zal Hardloopschema.nl deze terugbetalen binnen 10
dagen na ontvangst van het door u geretourneerde product.

Artikel 6. Klachten/Garanties
6.1 U dient eventuele klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Hardloopschema.nl
(voor gegevens zie artikel 7 van deze voorwaarden). Hardloopschema.nl zal binnen 3 werkdagen de
klacht proberen op te lossen. Het bezoekadres voor het indienen van een klacht met betrekking
tot uw aankoop bij Hardloopschema.nl is Van Beukelaarweg 33, 2971VL te Bleskensgraaf.
6.2 Wanneer Hardloopschema.nl van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het ontvangen
product, is de koper gerechtigd aan Hardloopschema.nl te verzoeken het product door een
soortgelijk product te vervangen dan wel de koopprijs vergoed te krijgen.

Artikel 7. Klantenservice
Alle correspondentie dient plaats te vinden met: Hardloopschema.nl, Van Beukelaarweg 33, 2971VL te Bleskensgraaf, Nederland. E-mail: info@checkpoint-online.nl.

Artikel 8. Privacy
8.1 Hardloopschema.nl zal uw persoons-, adres en bestelgegevens verwerken en opnemen in een
bestand om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen.
8.2 Deze gegevens zullen onder geen beding zonder uw toestemming worden doorgegeven
aan derden.
8.3 De informatie kan wel gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen van
Hardloopschema.nl per e-mail of post. In het geval van e-mail alleen mits u daar toestemming voor
hebt gegeven.
8.4 Indien u geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door Hardloopschema.nl, kunt
u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Hardloopschema.nl laten weten of kenbaar maken op het
bestelformulier.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Hardloopschema.nl totdat de aankoopprijs
volledig is voldaan.

Artikel 10. Overmacht/bijzondere omstandigheden
Hardloopschema.nl is niet verplicht tot het nakomen van aangegane leveringsverplichtingen indien
zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
Zulke omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een staking
en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 11. Voorbehoud
Hardloopschema.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van
incomplete of onjuiste informatie. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden
ontleend.

Artikel 12. Betaling / Incassokosten
Artikel 12.1 Bij betaling achteraf bent u verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van de
goederen de volledige betaling hiervoor te voldoen.
Artikel 12.2 Bij uitblijven van volledige betaling kunnen alle redelijke kosten voor incasso,
waaronder ook executie-, gerechtelijke- en rentekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Copyright
Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en beschikking hiervan: copyright © 2018,
Hardloopschema.nl.

Alblasserdam, 28 september 2018