Nieuws


Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.hardloopschema.nl.

1. De website met de domeinnaam hardloopschema.nl is eigendom van CheckPoint vof. CheckPoint vof, hierna te noemen CheckPoint , houdt zich bezig met de verkoop van sportgerelateerde producten en dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, regiokantoor Dordrecht onder nummer 23093396.

2. Definities; In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van CheckPoint "hardloopschema.nl" (hierna te noemen: Voorwaarden ) wordt verstaan onder " Deelnemer" : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website hardloopschema.nl bezoekt.

3. Door het bezoeken en/of raadplegen van de website hardloopschema.nl, dan wel de inschrijving bij hardloopschema.nl van CheckPoint verklaart de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website inclusief alle onderstaande voorwaarden te aanvaarden.

4. Het deelnemen aan lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten zoals die aangeboden worden door CheckPoint op de website hardloopschema.nl, brengen risico's met zich mee op lichamelijk letsel. CheckPoint adviseert iedere Deelnemer om voorafgaand aan het uitvoeren van een trainingsprogramma, een bevoegd medisch specialist te raadplegen met de vraag of de Deelnemer geschikt is om een trainingsprogramma te volgen en pas nadat deze geschiktheid is afgegeven te beginnen met de praktische uitvoering van het trainingsprogramma.
De website hardloopschema.nl van CheckPoint is geen medisch bevoegde instantie. CheckPoint kan niet bepalen of de lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen geschikt zijn voor de Deelnemer.
Ondanks het feit dat er op de website hardloopschema.nl lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen worden verstrekt door (para)medici, is de website hardloopschema.nl nooit een alternatief voor het raadplegen van een bevoegd medisch specialist en/of het volgen van bepaalde therapieën en/of behandelingen.

5. Het deelnemen aan lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door hardloopschema.nl worden verstrekt is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
CheckPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook die verband houdt met deelname aan lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door hardloopschema.nl worden verstrekt.

6. Alle informatie in de vorm van tekst en/afbeeldingen op de website hardloopschema.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de Deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrecht hebbende. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van informatie op hardloopschema.nl met als doel om deze informatie op de eigen computer op te slaan en/of elders op internet te publiceren.

7. Via de website hardloopschema.nl worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Bij de aanvraag voor een loginnaam en wachtwoord worden gegevens gevraagd zoals naam en emailadres die nodig zijn om de aangeboden diensten op hardloopschema.nl in haar huidige vorm mogelijk te maken en te optimaliseren. Deze gegevens kunnen door hardloopschema.nl gebruikt worden om de Deelnemer te informeren over nieuwe ontwikkelingen en functies op hardloopschema.nl, alsmede het aanbieden van nieuws, diensten en producten van CheckPoint en haar zakenpartners. Hierbij handelt CheckPoint volgens de Nederlandse Privacywetgeving.

8. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor informatie en aanbiedingen die via hardloopschema.nl worden verspreid. Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van CheckPoint worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website hardloopschema.nl, in e-mail berichten en via andere communicatievormen.

9. De Deelnemer verklaart dat deze CheckPoint vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van www.hardloopschema.nl.

10. CheckPoint houdt zich het recht voor om een Deelnemer zonder opgaaf van reden gedurende bepaalde tijd of onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van de website hardloopschema.nl.

11. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Dordrecht.

12. Deze Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de Deelnemer bekend worden gemaakt op hardloopschema.nl. Door gebruik te blijven maken van hardloopschema.nl verklaart de Deelnemer zich akkoord met de vernieuwde Voorwaarden.
   
     
 

Hardloopschema.nl maakt
gebruik van cookies.


De Telecommunicatiewet schrijft voor dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient er toestemming te worden gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. Ook Hardloopschema.nl moet voldoen aan deze wet hoewel wij beseffen dat dit voor de bezoekers van de website onvriendelijk is.

Hardloopschema.nl gebruikt cookies om onder andere de website te optimaliseren, voor social media en voor het vertonen van relevante advertentie. Ook kunnen cookies worden gebruikt om relevante advertenties te tonen op websites van andere partijen.

Door hieronder op "Akkoord" te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze website.

Excuses voor de overlast.

Team Hardloopschema.nl
contact@hardloopschema.nl